Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali kinoprojektsiooni toetuse tingimused


2019. aastal toetas Eesti Kultuurkapitali nõukogu digitaalse kino (DCI) näitamiseks vajaliku projektsioonitehnika (projektorid, kinoserverid, projektori läätsed, helitehnika, ekraan) soetamist alljärgnevatel tingimustel.

Nõuded taotlusele:

 • Taotlus tuleb esitada audiovisuaalse kunsti sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks 2019, 20. maiks 2019, 20. augustiks 2019 või 20. novembriks 2019.
 • Toetust projektsioonitehnika soetamiseks saavad taotleda juriidilised isikud. 
 • Kultuurkapitali poolt eraldatava toetuse ülempiir on 60 000 eurot ilma käibemaksuta.
 • Kultuurkapitali poolt eraldatav toetus võib moodustada maksimaalselt 75% projekti kuludest.
 • Riigiabi määr (kõik riiklikest vahenditest eraldatud toetused, sh Kultuurkapital, kohalik omavalitsus jt allikad kokku) toetatavas projektis saab olla maksimaalselt 95%.
 • Projekti omafinantseering peab olema vähemalt 5%. Omafinantseeringuna arvestatakse näiteks tulu ruumide rendist ja piletitulu.
 • Toetada eelistatakse uuendatavate projektorite soetamist (soovitatavalt 4K).

Nõuded taotlejale: 

 • Taotleja peab tõestama, et tema käsutuses on kino näitamiseks sobivad ruumid (omand või pikaajaline rendileping pikkusega vähemalt 7 aastat). Juhul kui ruumid vajavad ümberehitust või remonti, peab taotleja esitama ehitusprojekti ajakava ja finantseerimise allikad. Taotluse juurde tuleb lisada fotod hoonest ja kinosaalist.
 • Juhul kui taotleja ei ole kohalik omavalitsus (KOV) või selle allasutus, peab Taotleja tõestama, et projekti toetab ka KOV (koostööleping). Üldjuhul ootame KOV poolset rahalist panust projekti. 

Taotluses peab sisalduma:

 • Eelpool loetletud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid (sh fotod kinohoonest ja kinosaalist)
 • Projekti üldine kirjeldus, mis peab sisaldama taotleja nägemust projekti käigus loodava kino eesmärkidest ja loodava kino vajalikkuse põhjendust
 • Projekti käigus loodava kino majanduskava, sh jätkusuutlikkuse analüüs
 • Projekti käigus loodava kino programmi kirjeldus
 • Projekti käigus loodava kino sihtrühma kirjeldus ja hinnang selle suurusele eeldatavad külastajate arv
 • Projekti ajakava
 • Vähemalt 3 konkureerivat pakkumist soetatavale tehnikale ja valituks osutunud pakkumise valimise põhjendusi. Juhul kui tehnilistest tingimustest tulenevalt on turul vaid üks sobiv toode, siis võib piirduda ühe pakkumisega, tuues välja vastavad põhjendused.

Taotlusvooru raames ei toetata:

 • Stereoskoopilist (3D) projektsiooni toetavate lisade soetamist.
 • Taotlejaid, kelle repertuaarivalikus on vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist õhutavad või muul viisil seadusevastase sisuga filmid.
 • Kultuurkapitali võlglasi ja aruandevõlglasi ega juriidilisi isikuid, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

Taotleja kohustused:

 • Taotleja repertuaar peab sisaldama vähemalt 50% ulatuses Euroopa väärtfilme, sh Eesti filme (protsenti arvutatakse linastumiste arvust). Juhul kui taotleja selle nõude vastu eksib, on Kultuurkapitalil õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.
 • Taotleja kohustub 5 aasta jooksul alates projektsioonitehnika tööle rakendamisest üks kord aastas, hiljemalt 31. jaanuariks esitama Kultuurkapitalile aruande tabeli vormis (Excel), mis sisaldab detailset informatsiooni eelneva kalendriaasta repertuaari, vaatajate arvu ja piletitulu kohta (vt Lisa 1). Juhul kui taotleja selle nõude vastu eksib, on Kultuurkapitalil õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.


Lisa 1. Iga-aastase repertuaari aruande näidis 


Linastumise kuupäev

Linastumise kellaaeg

Filmi pealkiri

Vaatajate arv

Piletitulu