Näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõige 4 täitmiseks.

  Näitekunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on eesti professionaalse teatrimaastiku arendamine, jäädvustamine ja säilitamine.

  Selle nimel toetab sihtkapital:

  • otsingulisi loomingulisi projekte ja lavastusi;
  • Eesti Teatriliidu kirjastus- ja sotsiaaltegevust, erialaliite;
  • Eesti teatri aastaauhindade väljaandmist;
  • erialast enesetäiendamist, sh teatrite külastamise, projektides või lavastustes osalemise ja teadustööga seotud sõite;
  • Eesti teatrite välisfestivalidel osalemist;
  • festivale, sh eelkõige teatrifestivale Draama, Baltoscandal, Treff, Talveöö unenägu ja SAAL Biennaal;
  • meistriklasside, residentuuride, konverentside jms korraldamist Eestis;
  • välisõpinguid - parimate Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengite magistritaseme õpet;
  • külalislavastajate, -kunstnike, -koreograafide kutsumise kaasrahastamist;
  • Eesti näitekirjanduse arendamist, näidendivõistluste finantseerimist;
  • Eesti teatri tutvustamisega seotud kirjastustegevust;
  • Eesti teatrimaastikul ennast tõestanud loovisikuid;
  • etenduskunsti edendavaid projekte, eri kunstiliike põimivad lavastusi jms;
  • teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist.

  Näitekunsti sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ja toetusi reeglina neli korda aastas. Sihtkapital ei määra ravimi- ja matusetoetusi. 

  Näitekunsti sihtkapital ei määra preemiat, stipendiumi ja toetust:

  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

  Taotluste esitamise üldised tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november (kui kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis antud kuupäevale järgnev tööpäev).                Toetuste ja stipendiumide kategooriate lõikes võib olla taotlemise tähtaegades erinevusi. 

  Taotlus või ettepanek tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka keskkonna kaudu. 

  I   TOETUSED

  1.1. Projektitoetused

  Projektitoetuse eesmärk on näitekunsti edendavate, tutvustavate, populariseerivate või jäädvustavate tegevuste, ürituste ja sündmuste toetamine. 

  1.1.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  1.1.2. Taotlus peab sisaldama (vastavalt eesmärgile):

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus, sünopsis;
  • ajagraafik;
  • prognoositav etenduse pikkus ning proovide ja etendumiskordade arv;
  • reisi plaan ja eesmärk – milliseid teatreid, festivale, etendusi ja muuseume külastatakse, millistel konverentsidel, seminaridel või õpitubades osaletakse;
  • kus ning milliseid kontakte plaanitakse luua;
  • detailset eelarvet ja rahastamisplaani (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused, kaasfinantseerijad; piletimüügitulu);
  • toetuse kasutamise perioodi. 

  1.1.3. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus vähemalt 10% projekti kulude kogumahust. 

  1.1.4. Taotluste lisad (vastavalt eesmärgile):

  • kinnituskirjad ja CV-d isikutelt, kelle tegevuse rahastamiseks toetust taotletakse;
  • kinnituskirjad toimumiskohtadelt, vastuvõtjatelt, koostööpartneritelt;
  • kutse korraldajatelt (festival, konverents, meistriklass jms);
  • kinnituskiri vastuvõtvalt õppeasutuselt;
  • CV, töö- ja õpingutulemused tööandja/õpetajate soovitus- või huvikirjad;
  • lennupiletite, öömaja hinnapakkumised (erialased sõidud);
  • mitteperioodilise trükise käsikiri või näide käsikirjast;
  • tõlketeose puhul tõlgitav teos või selle sisuline kokkuvõte ja tõlkenäidis;
  • autorite eestikeelsed CV-d;
  • trükikoja või kirjastuse hinnapakkumine;
  • turundusplaan. 

  1.1.5. Sihtkapital ei toeta reeglina:

  • ühekordselt esitatavaid projekte ja lavastusi;
  • ruumide, tehnika, kostüümide, rekvisiitide ja muu vara ostmist või üürimist;
  • harrastus- ja huvitegevust, haridus- ja treeningprojekte;
  • bakalaureuseõppe või erialakoolide projekte (va loominguline pool ehk lavastajate, koreograafide, kunstnike osalemise kaasfinantseerimine);
  • ebaselgelt või puudulikult vormistatud ja hilinenud projekte;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud või esietendunuid lavastusi ja projekte;
  • heategevusprojekte;
  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid. 

  1.1.6. Taotluse hindamisel võetakse arvesse:

  • projekti eesmärgi vastavust näitekunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • ürituse või sündmuse väärtust kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust; lisade olemasolu;
  • projekti eesmärgi ja olulisuse sisulist põhjendatust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust. 

  1.1.7. Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  1.1.8. Näitekunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.2. Tegevustoetused

  Näitekunsti sihtkapital toetab tegevustoetusega valdkonnas tegutsevaid juriidilisi isikuid. 

  1.2.2. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).
  • liikmete arvu ja liikmemaksu suurust.

  1.2.3. Sihtkapital ei toeta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamist.

  1.2.4. Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  1.2.5. Näitekunsti sihtkapital lähtub tegevustoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.3. Loometöötoetused

  Loometöötoetuste eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna inimestel pühendumist loomingulisele või teaduslikule tegevusele, mille tulem on autori- või esitajaõigusega kaitstav loome- või kunstiteos.

  Näitekunsti sihtkapital määrab loometöötoetusi lavastuste loomiseks lavastajatele, lavastuse kunstnikele, koreograafidele, helikujunduse, valgus- ja audiovisuaalse kujunduse loojatele, kriitikutele, teadlastele, dramaturgidele jt autoritele. 

  1.3.1. Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3.2. Loometöötoetuste piirmäärad on:

  • lavastaja/koreograaf kuni 3000 eurot;
  • liikumisjuht kuni 1300 eurot;
  • dramaturg kuni 1300 eurot;
  • kunstnik kuni 2000 eurot;
  • helikujundaja kuni 1300 eurot;
  • valguskujundaja kuni 1300 eurot;
  • videokunstnik kuni 1300 eurot; 
  • etendajad (projektitoetusena) kuni 1600 eurot.

  1.3.3. Sõltuvalt loometöötoetuse iseloomust peab taotluses olema välja toodud:

  • teose autor, originaali pealkiri, sünopsis;
  • teose loomise protsessi ja tulemi kirjeldus;
  • informatsioon esietenduse jm esitluse kohta, sh koht, aeg, maht jms;
  • lavastuse etendamiskordade arv (eelistatud on 5 või enam korda), planeeritavad etendamispaigad;
  • informatsioon esitaja(te)kohta sh CV-d ja kinnituskirjad;
  • informatsioon teose väljaandmise, kättesaadavuse tagamise või levitamise kohta.

  1.3.4. Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.3.5. Näitekunsti sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  1.4. Elutöötoetused

  Näitekunsti sihtkapital toetab valdkonna väärikaid ja teenekaid inimesi ühekordsete ja regulaarsete elutöötoetuste määramisega.  

  1.4.1.    Regulaarsed elutöötoetused

  1.4.1.1. Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.

  1.4.1.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on kuni 770 eurot kvartalis.

  1.4.1.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni. 

  1.4.2.     Ühekordsed elutöötoetused

  1.4.2.1. Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.4.2.2. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.

  1.4.2.3.  Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.4.2.4.  Ühekordne elutöötoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.

  1.4.2.5.  Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.5. Juubelitoetused

  Näitekunsti sihtkapital peab meeles valdkonna silmapaistvaid isikuid nende juubelite puhul. 

  1.5.1. Juubelitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  1.5.2. Juubelitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.5.3. Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule

  1.5.4. Juubelitoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.

  1.5.5. Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest. 

  II   STIPENDIUMID

  Näitekunsti sihtkapital toetab loovisikute (sh lavastajate, kunstnike, dramaturgide, näitlejate, koreograafide, tantsijate, teatriteadlaste jt) erialast tegevust, võimete arendamist ja enesetäiendamist (elukestvat õpet) stipendiumide määramisega. 

  2.1. Loomingulised stipendiumid

  2.1.1. Loominguline stipendium ja noorte loominguline stipendium

  2.1.1.1. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot ja noorte (kuni 5 aastat teatris)   loomingulise stipendiumi suurus on kuni 400 eurot.

  2.1.1.2. Taotluse koos põhjendusega võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.1.3.  Stipendiumid määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud taotluste analüüsi tulemusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.

  2.1.1.4.  Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  2.1.2. Aastane loominguline stipendium

  2.1.2.1.  Aastase loomingulise stipendiumi suurus on 2400 eurot ja noorte (kuni 5 aastat teatris) aastase loomingulise stipendiumi suurus on 1600 eurot.

  2.1.2.2.  Taotluse koos põhjendusega võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.2.3.   Stipendiumid määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud taotluste analüüsi tulemusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.

  2.1.2.4.   Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  2.1.3. Mitmeaastane loominguline stipendium

  2.1.3.1.  Mitmeaastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot aastas.

  2.1.3.2.  Ettepaneku koos põhjendusega võivad esitada füüsilised isikud.

  2.1.3.3.  Ettepanek peab sisaldama:

  • loomingulist ja erialase enesetäiendamise plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV).

  2.1.3.4.  Stipendiumid määratakse sihtkapitali algatusel või saabunud ettepanekute alusel ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest sõltuvalt.

  2.1.3.5.  Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  2.2. „Ela ja sära“ stipendium

  Eesti Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele. 

  2.2.1. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.

  2.2.2. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  2.2.3. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil.

  Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada näitekunsti sihtkapitalile  20. maiks        e-kulka kaudu.  

  2.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta. 

  2.2.5. Näitekunsti sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule kaks ettepanekut „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi tulemusel.

  2.2.6. Stipendiumid makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis, Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. 

  2.3. Õppestipendiumid 

  2.3.1. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis

  Sihtkapital määrab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks valdkonna bakalaureusekraadi omavatele tudengitele.  

  2.3.1.1. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.3.1.2. Taotlus peab sisaldama:

  • kinnituskirja vastuvõtvalt õppeasutuselt;
  • sisulist (kooli, eriala) põhjendust, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada;
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani;
  •  bakalaureusediplomit;
  • CV-d, töö- ja õpingutulemusi, tööandjate ja õpetajate soovitust;
  • stipendiumi perioodi. 

  2.3.1.3.  Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.3.1.4.  Stipendium makstakse välja näitekunsti sihtkapitali vahenditest ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  2.3.2. Õppestipendium Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele

  2.3.2.1. Sihtkapital määrab aastas kuni 32 õppestipendiumi.

  2.3.2.2.  Stipendiumi suurus on kuni 400 eurot (alates 1. september 2017).  

  2.3.2.3.  Õppestipendiume saavad oma õpilastele taotleda EMTA Lavakunstikool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, TÜ kirjanduse- ja kultuuriteaduse teatriteaduse õppetool, TLÜ koreograafia osakond, EKA stenograafia osakond, Tallinna Balletikool. 

  2.3.2.4. Taotlus peab sisaldama stipendiumile kandideerija nime ja isikuandmeid.

  2.3.2.5.  Sihtkapital lähtub stipendiumi määramisel jagamisele kinnitatud vahendite suurusest. 

  2.4. Erialastipendium

  Erialastipendiumi eesmärk on toetada pühendumist erialasele tegevusele.

  Näitekunsti sihtkapital toetab erialastipendiumide määramisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, teadlasi, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid ning oma erialal perspektiivikaid üliõpilasi (kooli taotluse alusel). 

  2.4.1. Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot

  2.4.2. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.4.2. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
  • näited eelnevatest töödest;
  • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest);
  • stipendiumi perioodi. 

     Kooli puhul:

  • esitatud kandidaadi valiku sisulist põhjendust;
  • CV-d ja õpingutulemusi;
  • kinnituskirja vastuvõtjalt (õppeasutus või praktikakoht);
  • sisulist õppeasutuse või praktikakoha põhjendust. 

  2.4.3. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

  2.4.4.  Stipendium võib jaguneda saajate vahel.

  2.4.5. Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  2.5. Reisistipendium

  Reisistipendiumi eesmärk on aktiivselt tegutsevate teatri ja tantsuvaldkondade inimestele loomingulise arengu, elukestva õppe ja inspireerivate kogemuste võimaldamine.

  2.5.1. Reisistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.5.2. Taotlus peab sisaldama:

  • CV-d;
  • eesmärkide ja tegevuste sisulist ülevaadet;
  • eelarvet;
  • stipendiumi perioodi. 

  2.5.3. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

  2.5.4. Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ja jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.6. Residentuuristipendium

  Residentuuristipendiumi ja -toetuse eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna professionaalidel pühenduda loomingulisele tegevusele. 

  2.6.1. Residentuuristipendiumi ja -toetust saavad taotleda füüsilised isikud ning Teine Tants MTÜ, Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ, Teatrihoov MTÜ ja Eesti Tantsuagentuur SA.

  2.6.2. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks (füüsilised ja juriidilised isikud) või 20. novembriks (juriidilised isikud).

  2.6.3.  Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke;
  • CV-d sh näited eelnevatest töödest;
  • perioodi;
  • residentuuriga kaasnevate tehniliste kulude eelarvet;
  • residentuuri toimumise koha kinnituskirja (füüsilise isiku puhul);
  • informatsiooni showing´u aja ja koha kohta. 

  2.6.4. Sihtkapital toetab residentuure alljärgnevalt:

  • Üksiktaotluste (taotluse esitamise tähtaeg 20. veebruar) põhjal kokku summas 5000 eurot: kuni kaheksa kahenädalast residentuuri (residentuure võib olla vähem, kui need on pikemad).
  • Teine Tants MTÜ taotluse põhjal kokku summas 5000 eurot: kuni neli ühe kuu pikkust residentuuri aastas Kanuti Gildi SAALis (residentuure võib olla enam, kui need on lühemad).
  • Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ taotluse põhjal kokku summas 5000 eurot: kuni kaks aastast residentuuri aastas Sõltumatu Tantsu Laval (mõlema puhul peab toimuma kaks showingu’t, residentuure võib olla enam, kui need on lühemad).
  • Teatrihoov MTÜ taotluse põhjal kokku summas 5000 eurot: kuni neli ühe kuu pikkust residentuuri aastas Koidu Seltsimajas (residentuure võib olla enam, kui need on lühemad).
  • Eesti Tantsuagentuur SA taotluse põhjal kokku summas 5000 eurot: kuni neli ühe kuu pikkust residentuuri aastas TantsuRUUMis (residentuure võib olla enam, kui need on lühemad)

             /punkti 2.6.4. muudetud 28.12.2018/

  2.6.5. Residentuuristipendiumi ja toetuse piirmäärad: 

  • kahenädalase stipendiumi suurus on 500 eurot;
  • kahenädalase toetuse suurus on 125 eurot (saajaks residentuuri korraldaja/koht);
  • ühe kuu pikkuse stipendiumi suurus on 1000 eurot;
  • ühe kuu pikkuse toetuse suurus on 250 eurot (saajaks residentuuri korraldaja/koht). 

  2.6.6. Stipendium määratakse füüsilisele isikule, toetus residentuuri korraldajale.

  2.6.7. Stipendium võib jaguneda saajate vahel.

  2.6.8. Näitekunsti sihtkapital lähtub stipendiumide ja toetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  III  PREEMIAD

  Näitekunsti sihtkapitali preemiate eesmärk on loovisikute ja organisatsioonide tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamine või edaspidise tegevuse innustamine. 

  3.1. Sihtkapitali aastapreemiad

  Eesti teatrikunsti aastaauhindade eesmärgiks on ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti teatrikunstile ja selle loojatele. 

  3.1.1. Näitekunsti sihtkapital määrab Eesti teatri aastapreemiaid ja nimelisi preemiaid.

  3.1.2. Aasta- ja nimeliste preemiate suurused määrab näitekunsti sihtkapital Eesti Teatriliidu taotluste alusel. 

  3.1.3. Taotluse aasta- ja nimeliste preemiate määramiseks esitab Eesti Teatriliit e-kulka kaudu.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama infot preemiate žüriide koosseisu, preemiate arvu ja suuruse kohta

  3.1.5. Aasta- ja nimelised preemiad makstakse välja füüsilistele või juriidilistele isikutele Eesti Teatriliidu kokkukutsutud žüriide otsuste alusel.

  3.1.6. Preemia võib jaguneda saajate vahel.

  3.1.7. Preemia makstakse välja näitekunsti sihtkapitali vahenditest, sihtkapital võib jätta preemia määramata.

  3.1.8. Preemiasaajate tunnustamine toimub Rahvusvahelise Teatripäeva tähistamise üritusel 27. märtsil või teistel aasta- või nimelise preemia statuudiga määratud aegadel.  

  3.2. Elutööpreemia

  3.2.1. Näitekunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  3.2.2. Elutööpreemia rahaline suurus on 10 000 eurot.

  3.2.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.2.4. Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks e-kirja teel või e-kulka kaudu.

  3.2.5. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

  3.2.6. Elutööpreemia määrab näitekunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

  3.2.7. Elutööpreemia kinnitab ja rahastab Kultuurkapitali nõukogu. 

  3.2.8. Näitekunsti sihtkapital võib jätta elutööpreemia määramata.

  3.2.9. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  3.3. Tunnustuspreemiad

  3.3.1. Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.3.2. Preemia suurus on kuni 2000 eurot.

  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.3.3. Tunnustuspreemiad määratakse laekunud ettepanekute analüüsi tulemusel või omal algatusel ning jagamisele kinnitatud rahaliste vahendite olemasolul.

  3.4.  Konkursipreemiad

  3.4.1. Näitekunsti sihtkapital määrab konkursipreemiaid neli korda aastas.

  3.4.2. Taotluse preemia määramiseks saavad esitada juriidilised isikud

  3.4.2. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursi tingimustest;
  • konkursi toimumise ajakava;
  • infot avaliku konkursi väljakuulutamisest;
  • preemiate arvu, suurust ja jagunemist. 

  3.4.3.  Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.

  3.4.4. Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel.

  3.4.5. Näitekunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  3.4.6. Näitekunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahenditest.

  Lõppsätted

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud dokumendis „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord".
    
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. Muudetud 28. detsembril 2018. a Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2018-S09


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta