Rahvakultuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord


  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 

  EESMÄRGID 

  Eesti Kultuurkapitali seaduse mõttes hõlmab rahvakultuur rahvakunsti, sealhulgas traditsioonilisi (folkloorseid) rahvakunstialasid, seltsielu ning vabaharidust.

  Rahvakultuuri sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt rahvakultuuri valdkonda ning rahvusliku identiteedi hoidmist.  

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital rahvakultuuri valdkonna

  • avalike kultuurisündmuste korraldamist;
  • regionaalset kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte;
  • koolituste ja täiendõppe korraldamist;
  • huviharidust;
  • humanitaarteaduste või kultuuriloo valdkonda kuuluvate publikatsioonide väljaandmist;
  • erialaliitude ja harrastusgruppide tegevust;
  • tippsündmustel osalemist;
  • enesetäiendamist või õpinguid välisriigis;
  • loometööle pühendumist;
  • loomeinimesi;
  • loomeinimeste mälestuste jäädvustamist. 

  Rahvakultuuri sihtkapital määrab preemiaid ja stipendiume ning projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli- ja matusetoetusi. 

  Rahvakultuuri sihtkapital ei määra preemiat, stipendiumi ja toetust

  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

  TOETUSED

  1.   Loometöötoetused

  1.1. Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestel pühenduda loomingulisele või teaduslikule tegevusele, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  1.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised ja/või juriidilised isikud.

  1.3. Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.4. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  1.5. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust
  • taotleja CV-d
  • teose loomise ajakava

  1.6. Sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.7. Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata. 

  2.   Elutöötoetused

  2.1.       Ühekordsed elutöötoetused

  2.1.1. Sihtkapital määrab valdkonna teenekatele loovisikutele ühekordseid elutöötoetusi neli korda aastas.

  2.1.2. Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  2.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.

  2.1.5. Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  2.1.6. Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.2.       Regulaarsed elutöötoetused

  Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele valdkonna esindajatele.

  2.2.1.  Sihtkapital määrab regulaarseid elutöötoetusi neli korda aastas.

  2.2.2. Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.

  2.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 770 eurot kvartalis.

  2.2.4. Regulaarset elutöötoetust määratakse isikule kuni tema elu lõpuni. 

  3.   Juubelitoetused

  Sihtkapital määrab juubelitoetust alates 50. sünnipäevast iga viie aasta tagant. Juubelitoetus määratakse vabariiklikul tasandil rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud isikule.

  3.1. Juubelitoetuse määramist saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud.

  3.2. Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.

  3.3. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  3.4. Juubelitoetuse piirmäärad on:

  • 50. ja 55. juubeliks 300 eurot
  • 60. ja 65. juubeliks 400 eurot
  • 70. ja 75. juubeliks 500 eurot
  • 80. ja 85. juubeliks 600 eurot
  • 90. ja 95. juubeliks 700 eurot
  • alates 100.  juubelist 800 eurot

  3.5. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse määramiseks.

  3.6. Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  4.   Matusetoetused

  4.1. Matusetoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.2. Taotlus matusetoetuse määramiseks tuleb esitada e-kulka kaudu.

  4.3. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.

  4.4. Sihtkapital lähtub matusetoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  5.   Projektitoetused

  5.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  5.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  5.3. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.

  5.4. Projektitoetust ei saa taotleda:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi või renoveerimistöödeks;
  • äriprojektidele.

  5.5. Projektitoetust ei maksta:

  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

  5.6. Sihtkapital ei toeta: 

  • sisekäibearvete tasumist;
  • turundustrükiseid (üldjuhul);
  • kordustrükkide kirjastamist;
  • kommertsprojekte, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • põhivahendite ostmist üksikisikutele;
  • toitlustamist;
  • liikmemaksude tasumist;
  •  jalanõude ostmist (üldjuhul);
  • päevarahade maksmist;
  • akadeemilise hariduse omandamist Eestis.

  5.7.  Tingimused ja nõuded taotlustele ja lisadele

  5.7.1. Näituse korraldamise projektid

  • näituse ideekavandi tutvustus
  • näituse autori(te) nimekiri (kuraator, konsultant, kujundaja jt olulisemad liikmed)
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus
  • näituse toimumise aeg ja koht
  • näitusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega)
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse
  • detailne eelarve
  • toetuse kasutamise periood

  Püsinäituste projektidel peab olema 70% kaas- või omaosalust.

  5.7.2. Publikatsioonide projektid

  • digitaalsel kujul käsikiri või perioodiliste trükiste puhul sisukord
  • tõlketeoste puhul originaal ja tõlkenäidis
  • soovitavalt kujundusnäide
  • albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide
  • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta
  • soovitavalt retsensioon valdkonna asjatundjalt
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse
  • trükise sihtgrupp
  • detailne eelarve koos kulude kalkulatsiooni ning planeeritud müügituluga
  • trükistel peab olema 30% kaas- või omaosalust

  5.7.3. Filmid ja helikandjate projektid

  projekti lühikirjeldus (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jne)

  • stsenaarne plaan / teoste nimekiri
  • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase 3-5 aasta töödele
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse
  • eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad
  • digitaalne demoversioon (proovisalvestus)
  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga
  • toetuse kasutamise periood

  5.7.4. Avalike kultuurisündmuste (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jms) korraldamise projektid

  • eesmärk ja oodatav tulemus
  • sündmuse sisu kirjeldus, programm, ajakava, toimumise koht
  • lektori(te)/õpetaja(te)/esineja(te) kinnitus osalemise kohta
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv
  • koostööpartnerid ja teised toetajad
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse
  • sündmuse kogueelarve (sh oodatav piletitulu)
  • toetuse kasutamise periood

  5.7.5. Rahvusvahelistel valdkonna tippsündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jm)

  • ürituse info (eesmärk, kutse või registreerimisleht, programm, osavõtumaksu suurus)
  • üritusel osalevate kollektiivi liikmete nimekiri (kollektiivi juhendajad nimetada eraldi)
  • kollektiividel festivalidel ja konkurssidel osalemiseks soovitavalt alaliitude või keskseltside soovituskiri
  • konverentsist osavõttude puhul eelistakse ettekandega osalejaid
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse
  • toetuse kasutamise periood

  5.7.6. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid

  • soetatava instrumendi nimetus, mark jms info
  • instrumendi kasutaja CV
  • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse
  • eelarve; kaas- või omaosalus vähemalt 50% instrumendi maksumusest

  Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppe-eesmärgil soetatavate instrumentide taotlusi.

  Muusikainstrumentide soetamise puhul toetatakse ainult instrumendi soetamise kulusid, mitte tarvikute, pillikoti vms kulusid.

  5.7.7. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid

  • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja)
  • kinnituskiri, kelle omandusse riided jäävad
  • detailne eelarve; kaas- või omaosalus 50% maksumusest

  Sihtkapital toetab eelistatult autentsete paikkondlike riiete valmistamist.

  5.7.8. Muud projektid

  • projekti kirjeldus
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega
  • taotleja tutvustus
  • toetuse kasutamise periood

  5.7.9. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust, v.a trükiste (30%), rahvariiete (50%), instrumentide soetamise ja renoveerimise (50%) puhul.

  5.8. Taotluse hindamisel võetakse arvesse

  • projekti eesmärgi vastavust rahvakultuuri sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või sündmuse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui ka uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  5.9. Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.

  5.10. Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  6.   Tegevustoetused

  Tegevustoetust saavad taotleda üleriigilise mõjuga rahvakultuuri valdkonna keskseltsid ja erialaliidud, kes koondavad valdkonna tegijaid.

  6.1. Tegevustoetust saavad taotleda üle-eestilised rahvakultuuri keskseltsid, kes omavad üle- eestilist liikmeskonda ja võrgustikku, kelle tegevus põhineb pärimuskultuuril ning rahvuslikel traditsioonidel arengu- ja tegevuskavade alusel. Keskseltsid ühendavad sarnase tegevuse ja huvitegevusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid ning teevad koostööd valdkonna kõigi esindajatega ja teiste sarnaste organisatsioonidega. Nendeks on:

  • Eesti Harrastusteatrite Liit
  • Eesti Kooriühing
  • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
  • Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts
  • Eesti Folkloorinõukogu

  6.2. Tegevustoetust saavad taotleda ka üleriigilise mõjuga rahvakultuuri valdkonna erialaliidud, -ühingud ja üleriigilised kollektiivid.

  6.3. Tegevustoetuse taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. novembriks.

  6.4. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • 5 aasta arengukava (lingina)
  • aasta tegevusplaani
  • eelarvet taotletava perioodi kohta

  6.5. Tegevustoetusest ei saa katta põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid.

  6.6. Tegevustoetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  6.7. Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  6.8. Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  STIPENDIUMID

  7.   Loomingulised stipendiumid

  Sihtkapital toetab loometööle pühendumist loominguliste stipendiumide määramisega füüsilistele isikutele.

  7.1. Loomingulise stipendiumi määramist saavad taotleda füüsilised isikud iseendale või juriidilised isikud füüsilisele isikule.

  7.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  7.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot kuus.

  7.4. Taotlus peab sisaldama

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodil
  • stipendiumi perioodi
  • maksimaalselt viimase kolme aasta loomingulist biograafiat

  7.5. Sihtkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  8.   „Ela ja sära“ stipendium

  Eesti Kultuurkapitali nõukogu maksab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele.

  8.1. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.

  8.2. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  8.3. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.

  8.4. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta

  8.5. Rahvakultuuri sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.

  8.6. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis, Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest. 

  PREEMIAD

  Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada valdkonna organisatsioone.  

  9.   Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad

  Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi rahvakultuuri valdkonnas, ergutamaks valdkonna arengut ja tõstmaks esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.

  9.1. Rahvakultuuri sihtkapital määrab aastapreemiaid kord aastas, eelmise aasta loomingulise tegevuse eest.

  9.2. Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot.

  9.3. Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik rahvakultuuriga seotud füüsilised isikud, organisatsioonid ja ühingud.

  9.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel rahvakultuur@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.

  9.5. Aastapreemia määrab rahvakultuuri sihtkapitali ettepanekute alusel või omal algatusel.

  9.6. Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  9.7. Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.

  9.8. Preemiasaajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  10.   Elutööpreemiad

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.

  10.1. Rahvakultuuri sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  10.2.  Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

  10.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  10.4. Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile rahvakultuur@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.

  10.5. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

  10.6. Elutööpreemia määrab rahvakultuuri sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

  10.7.  Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest.

  10.8. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  11.   Tunnustuspreemiad

  11.1. Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada rahvakultuuri valdkonnas tegutsevaid inimesi pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses. Sihtkapital määrab rahvakultuuri tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  11.2. Sihtkapitali tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 2000 eurot.

  11.3. Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  11.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  11.5. Tunnustuspreemiad määrab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  11.6. Sihtkapital lähtub tunnustuspreemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

  12.   Konkursipreemiad

  Konkursipreemiate eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.

  12.1. Konkursipreemia määramise tingimuseks on konkursi toimumise registreerimine erialaliidus või konkursi avalik väljakuulutamine.

  12.2. Sihtkapital määrab konkursipreemiaid neli korda aastas.

  12.3. Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  12.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursist
  • konkursi toimumise täpset ajakava
  • infot avaliku konkursi väljakuulutamisest ja konkursi registreerimisest erialaliidus
  12.5. Preemia määratakse füüsilise(te)le või juriidilise(te)le isiku(te)le, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.

  12.6. Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel.

  12.7. Sihtkapital lähtub konkursipreemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  LÕPPSÄTTED

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud dokumendis „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord“, mida rakendatakse 1. jaanuarist 2015. 

  Rahvakultuuri sihtkapitali lisa dokumendile „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord“ on kinnitatud 31.03.2015. Varasemad muudatused on kinnitatud nõukogus 21.04.2015, 30.06.2015, 06.10.2015, 27.06.2017. 

  Käesolev kord on kinnitatud Eesti Kultuurkapitali nõukogus 29. detsembril 2017 ning rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta