Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord

Seoses stipendiumimõiste defineerimisega Tulumaksuseaduses ning Eesti Kultuurkapitali seaduse muudatuste jõustumisega 1. jaanuarist 2015 muutusid ka Kultuurkapitali eralduste väljamaksmise alused

Stipendium Tulumaksuseaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Seni maksis Kultuurkapital oma ülesannete täitmiseks stipendiume, mis olid võrdsustatud riiklike stipendiumidega ning Tulumaksuseaduse mõistes maksuvabad. Seadusemuudatusega ei kaasne põhimõttelisi muudatusi Kultuurkapitali ülesannetes, küll aga lisatakse Eesti Kultuurkapitali seadusesse Kultuurkapitalile otsene ja selgesõnaline volitus maksta ülesannete täitmiseks lisaks stipendiumidele ka preemiaid ja toetusi ning kinnitada nimetatud väljamaksete alused ja kord.

Kultuurkapitali seaduse § 2 lõike 2 kohaselt võrdsustatakse Kultuurkapitali väljamakstavad preemiad ja stipendiumid riiklike preemiate ja riigieelarvest makstavate stipendiumidega, mis on Tulumaksuseaduse mõistes tulumaksuvabad.

Kultuurkapitali seaduse § 2 lõike 3 kohaselt on Kultuurkapitali poolt makstavad projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetused vastavalt Tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkti 3 alusel tulumaksuvabad.

Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord on kättesaadav siin.