Eesti Kultuurkapital otsib siseaudiitorit

Siseaudiitori tööülesanneteks on Eesti Kultuurkapitali tegevuse jälgimine ja hindamine, võimaldamaks juhatusel, auditikomiteel ja nõukogul hinnata Kultuurkapitali sisekontrollisüsteemi toimimist ning anda täiendav kindlustunne, et saavutatakse eesmärgid järgmistes valdkondades:


1.1.   EKK tegevus on kooskõlas ja vastavuses Eesti Kultuurkapitali seadusega ning muude väliste ja siseste regulatsioonidega;

1.2.   EKK tegevus on eesmärkide saavutamiseks efektiivne ja tõhus;

1.3.   EKK varade säilimine on asjakohaselt tagatud;

1.4.   EKK aruandlus on usaldusväärne.


Siseaudiitor allub Kultuurkapitali nõukogule ja teeb ettepaneku iga-aastaseks auditiplaaniks, mille nõukogu kinnitab. Keskmiselt viiakse aastas läbi kolm temaatilist auditit.

 

Tegemist on kuni 0,3 tööajaga kohaga. Eelistatud on kodukontoris töötamine. Pakume konkurentsivõimelist töötasu ja võimalust aidata kaasa kultuuri- ja spordivaldkonna arengule.

 

Kandidaadilt eeldame:

·       kõrgharidust, soovitavalt majanduse või õiguse valdkonnas.;

·       vähemalt 3-aastast töökogemust (sise)audiitorina;

·       siseaudiitori kutse (CGAP või CIA sertifikaadi) olemasolu või selle omandamise kavatsust lähiajal;

·       teadmisi rahvusvahelistest siseauditi standarditest;

·       head suhtlemisoskust ning analüüsivõimet, kohusetunnet ja korrektsust.

 

Palume saata CV ning motiveeritud avaldus 23. oktoobriks 2022 e-mailile: kandidaat@kulka.ee

 

Lisainfo: Marika Pihl

Tel:  505 6200

marika.pihl@kulka.ee