Isikuandmete töötlemisest Kultuurkapitalis

Seoses taotlemise, taotluste menetlemise, määramise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmisega kogub ja töötleb Kultuurkapital füüsilistest isikutest taotlejate isikuandmeid.  

Kogutavate andmete hulka kuuluvad taotleja nimi, isikukood, aadress, e-post, telefon, pangakonto number ja eluloo andmed, teatud juhtudel ka terviseandmed. Eralduste määramise ja väljamaksmise otsused avalikustatakse Kultuurkapitali kodulehel.

Kogutud isikuandmeid töötlevad Eesti Kultuurkapitali töötajad ning nõukogu, sihtkapitalide, maakondlike ja eriprogrammide ekspertgruppide liikmed. Kultuurkapitali koostööpartnerid (nt IT teenuste pakkujad) töötlevad andmeid Kultuurkapitali instruktsioonide kohaselt. Muudel eesmärkidel isikuandmeid ei kasutata, välja arvatud taotleja loal või seadusest tuleneval põhjusel. 

Eesti Kultuurkapital tagab isikuandmete kaitse kooskõlas isikuandmete töötlemisega seonduvates õigusaktides sätestatud nõuetega.

Taotleja õigused

Taotlejal on õigus pääseda e-kulkas enda isikuandmetele ligi ja nõuda oma isikuandmete parandamist. Ta võib ka esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Oma õiguste kaitseks võib esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

Kultuurkapitali andmekaitsevolinikud, kelle poole pöörduda isikuandmete töötlemisega seoses:

 Kultuurkapitali ajakohane andmekaitsealane teavitus on alati üleval kodulehel