Spordivaldkonna aastaprojektide tegevustoetuse taotlemine

Kultuurkapitali spordivaldkonna aastaprojektide tegevustoetuste taotlusi 2021. a I poolaasta kohta saab esitada 20. novembrini 2020 ning 2021. a II poolaasta kohta kuni 20. maini 2021.

Tegevustoetuse projekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

Tegevustoetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid ning nende eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% ulatuses projektikulude kogumahust.

Taotlusele tuleb lisada ülevaated seatud eesmärkidest, plaanitud tegevustest ning planeeritud kuludest ja tuludest.

Vaata täpsemalt kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise korra punkti 2.2. Spordivaldkonna aasta tegevustoetused.

Täiendav teave: Tea Kilch 6 999 162 või sport[at]kulka.ee