Järvamaa ekspertgrupp

Järvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 
 
Järvamaa ekspertgrupp eelistab maakonna seisukohalt oluliste kultuurisündmuste ja traditsiooniliste spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist ning projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Järvamaa kultuuriruumis .


Järvamaa ekspertgrupp toetab:

 Rahvakultuuri valdkonna sündmuste korraldamist

 • maakonna seisukohalt oluliste kultuurisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist;
 • rahvakultuurialaseid ja pärimuskultuuri viljelevaid projekte;
 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste korraldamist maakonnas;

Spordiürituste ja võistluste korraldamist

 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamist maakonnas;
 • maakonna seisukohalt oluliste spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist;

Rahvakultuuri valdkonna sündmustel osalemist

 • maakonna kultuurikollektiivide ja üksikisikute osalemist üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel; 

Treening-ettevalmistus ja võistlustel osalemist

 • spordiklubide ja sportlaste osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest võistlustest, kui taotlejal on eelvõistluste tulemuste põhjal õigus esindada Järvamaad ja Eestit;
 • Eestis toimuvate vähemalt kahepäevaliste spordi- ja rahvakultuurilaagreid

Ühes jaotuses toetatakse klubi või kollektiivi ühet Eestis toimuvat vähemalt kahepäevalist spordi- ja rahvakultuurilaagrit

 • vabariiklikul või rahvusvahelisel võistlusel Järvamaad või Järvamaa spordiklubi esindanud sportlaste treeninglaagrites osalemist;
 • Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetust Järvamaa Spordiliidu liikmeklubide sportlastele;

Mitteperioodiliste trükiste väljaandmist

 • maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 • maakonnas toimunud ja maakonna kultuuri- ning spordiinimestega seotud sündmuste jäädvustamist;

Heli-, videosalvestiste ja veebisalvestiste loomist

 • maakonnas toimunud ja maakonna kultuuri- ning spordiinimestega seotud sündmuste jäädvustamist
 • maakonnas toimunud ja maakonna kultuuri- ning spordisündmuste jäädvustamist
 • Järvamaa muusikaliste kollektiivide ning heliloojate audiosalvestuste välja andmist füüsilise helikandja kujul (CD, LP, MC)

Lavastuste ja etenduste lavaletoomist

 • Järvamaa harrastusteatrigruppide lavastuste lavaletoomist

Õpingud

 • muusikakoolides õppivate andekate õpilaste õppemaksu maksmist õppeperioodil (septembrist maini);

Näitusetegevust

 • Järvamaa kunstnike näitustegevust;

Rahvariiete soetamist ja valmistamist

 • Järvamaa kihelkondade rahvariiete ja kihelkonna motiividel stiliseeritud riietuse soetamist rahvatantsurühmadele;

Muud projektid

 • maakonna kultuurikollektiivide (ansamblid, orkestrid jm) ja üksikisikute osalemist üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel; 

Stipendiumid

Järvamaa ekspertgrupp toetab:

 • Järvamaa loovisikute loomingulist tegevust 

Toetused

Järvamaa ekspertgrupp toetab:

 • maakonna kultuuri- ja sporditegelaste ning kollektiivide meelespidamist ja toetamist;
 • rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustusi alates 10 tegevusaastast;
 • Järvamaa spordiklubide ja rahvakultuurikollektiivide tegevust;

TOETUSED

1. Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • sündmustele, mis toimuvad enne taotluse esitamise tähtajale järgnevat kvartalit;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks)
 • kasumit teenivatele projektidele;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamiseks.
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.5.  Ekspertgrupp ei toeta:
 • päevarahade maksmist
 • toitlustamist, v.a laagriprojektid
 • ehitus- ja renoveerimistöid
 • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist
 • konverentsidel, seminaridel osalemist, sh osalemisega seotud transporti
 • õppemaksude maksmist
 • halduskulude katmist
 • treeningutesse ja proovidesse jõudmiseks sõidukulude katmist v.a laagriprojektid
 • ekskursioone ja vabaaja sisustamise laagreid
 • asutusesiseseid kinniseid üritusi
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde

1.6.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada  E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks,        20. augustiks, 20. novembriks.
 
1.7.  Taotlus peab sisaldama:
 •  taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) koos digitaalse käsikirja või käsikirja näitega;
 • Audiosalvestise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, eksemplaride arv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) koos muusikaliste näidetega (viited internetis 2-3-le loole wav või 320 mp3 formaadis)
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust;
 • detailset ja tasakaalustatud eelarvet, kus Järvamaa ekspertgrupilt küsitud toetuse eelarveread on lahti kirjutatud.
1.8.  Taotlusele tuleb lisada:
 • hinnapakkumine, kui kulude eelarve ületab 1000 eurot;
 • ürituste ja näituste korraldajatel, väljaspool oma tegevuskohta, toimumispaiga kinnitus.

1.9.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% projekti kulude kogumahust.

1.10.        Rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustuste toetuse suurus on kuni 200 eurot.

1.11.        Eestis toimuvate vähemalt kahepäevaliste spordi- ja rahvakultuurilaagrite toetus on kuni 5 EUR ühe õpilase kohta päevas

1.12.        Muusikakoolides õppivate andekate õpilaste õppemaksu toetus Türi ja Paide Muusikakooli õpilastele on  160 eurot kuus ja Koeru Muusikakooli õpilastele 110 eurot kuus.

1.13.        Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetus Järvamaa Spordiliidu liikmeklubide sportlastele on 400 eurot kvartalis. Toetust saab taotleda Järvamaa Spordiliit.

1.14.        Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

1.15.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

1. 16  Järvamaa ekspertgrupp toetab Järvamaa kihelkondade rahvariiete ja kihelkonna motiividel stiliseeritud riietuse soetamise projekte ühes jaotuses kuni 15% ulatuses jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

2. Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- ja sporditegijaid ja  kollektiive nende juubelite puhul.

2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.

2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 200 eurot.

2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.

2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.

3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.

3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp. 

4.  Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:

 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)

4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID 

5.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.

5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

5.5.  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Spordistipendium

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele. 

6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.

6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.

6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD

7. Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile E-KULKA kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas aasta jooksul silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. 

8.1. Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:

 • maakonna kultuuritegija preemia;
 • maakonna kultuurisündmuse preemia;
 • maakonna sporditegija preemia;
 • maakonna spordisündmuse preemia.

8.2. Aastapreemia suurus on 1000 eurot. 

8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest. 

8.5. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee  või E-KULKA  kaudu 20. novembriks.

8.6. Ettepanek peab sisaldama:

lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;

kehtivaid stipendiume (nende olemasolul);

kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).

8.7. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

8.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

8.9. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

8.10. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

8.11. Preemiad makstakse välja Järvamaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Järva maakonnas.

9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.

9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee või E-KULKA kaudu 20. novembriks.

9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt panusele.

9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.

10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.

10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee või E-KULKA kaudu 20. novembriks.

10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 10.06.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09