Jõgevamaa ekspertgrupp

Jõgevamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

Jõgevamaa ekspertgrupp toetab:

 • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist;
 • Jõgevamaa loovisikute loomingulist tegevust;
 • maakonna ajalugu ja kultuuripärandit tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 • Jõgevamaa kunstnike näitustegevust, kui näitused toimuvad Jõgevamaal;
 • rahvariiete soetamist laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele;
 • kollektiivide/võistkondade ja üksikisikute osavõttu nii üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui taotleja on osutunud eelvõistluste võitjaks ja esindab Jõgeva maakonda;
 • Jõgevamaa andekaid noorsportlasi, kes on maakonna spordiklubide liikmed ning esindavad Eestit tiitlivõistlustel.

TOETUSED

1. Projektitoetused

 1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.

1.2   Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks 20. augustiks ja/või 20. novembriks .

1.3. Taotluse esitamise tingimused:

 • projektidele, mille alguse aeg on alates 1. aprillist tuleb taotlus esitada 20. veebruariks;
 • projektidele, mille alguse aeg on alates 1. juulist tuleb taotlus esitada 20. maiks;
 • projektidele, mille alguse aeg on alates 1. oktoobrist tuleb taotlus esitada 20. augustiks;
 • projektidele, mille alguse aeg on alates 1. jaanuarist tuleb taotlus esitada 20. novembriks. 

1.4.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5.  Toetust ei saa taotleda:

 • punktis 1.3 määratud projekti alguse ajast varasemalt toimuvale üritusele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • kasumit teenivatele projektidele.

1.6.  Projektitoetusi ei maksta:

 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras
1.7.  Ekspertgrupp eelistab:
 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ning spordiürituste korraldamist ja läbiviimist Jõgeva maakonnas;
 • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Jõgevamaa kultuuriruumis.

1.8.  Ekspertgrupp ei toeta:

 • valla-, linna- ja maavalitsuse taotlusi;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne), valla-ja linnapäevade ning riiklike pühade pidulike ürituste korraldamist; 
 • asutusesiseste sündmuste korraldamist;
 • kollektiivisisest õppe – ja treeningtegevust;
 • ekskursioone ja laagreid;
 • ehitus-, remondi- ja halduskulusid;
 • suuri inventarisoetusi; 
 • kommertsprojekte; 
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu riigisisestest ja välisriikides toimuvatest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui ei esindata Jõgeva maakonda;
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
 • õppemakse (v.a maakonnale eriti vajaliku/olulise eriala/kvalifikatsiooni saamine);
 • õpilasvahetust;
 • interneti kodulehe valmistamist;
 • Toitlustamiskulusid
 • WC rentimise kulusid

1.9.  Taotlus peab sisaldama:

 • füüsilisest isikust taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
 • konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
 • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
 • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
 • video-, filmi-, helikandja-, fotograafia- ja kirjandusalastes projektides tutvustav(aid) materjal(e);
 • korrektselt täidetud ja tasakaalustatud eelarvet. Eelarves ekspertgrupi poolt rahastamiseks küsitud sisseostetud teenuste, rentide või kaupade ostmise kohta hinnapakkumisi. Lektorite, esinejate, kohtunike, õpetajate jms teenuse katteks küsitud kuludele tuleb lisada kinnituskiri. Kuluridadele, millel ei ole võimalik lisada hinnapakkumist või kinnituskirja, tuleb lisada eelarve rea kalkulatsioon

1.10.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.11.  Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.  Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

2.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

2.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

2.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised isikud.

2.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

2.5.  Taotlus peab sisaldama:

 • loodava teose kirjeldust;
 • teose valmimise planeeritavat aega;
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV).

2.7. Loometöötoetust ei määrata tellimustöö täitmiseks.

2.8.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID

3. Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
3.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

3.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

3.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

3.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

3.5.  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust (loominguline CV).

3.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

4. Spordistipendiumid

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.

4.2.  Ekspertgrupp toetab Jõgevamaa andekaid noorsportlasi, kes on maakonna spordiklubide liikmed ning esindavad Eestit tiitlivõistlustel.

4.3.  Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot aastas.

4.4.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised  ja juriidilised isikud.

4.5.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.6.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest. Füüsilisele isikule stipendiumi määramisel arvestatakse Jõgevamaa Spordiliit Kalju soovituskirja olemasolu.

4.7.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD

5Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

5.1. Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

5.2. Ekspertgrupp määrab kuni kümme tunnustuspreemiat üks kord aastas.

5.3.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

5.4.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

5.5.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

5.6.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

5.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

5.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

5.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

5.10.  Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

6. Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia eesmärk on tunnustada loome-ja spordiinimesi või meekondi viimase aasta jooksul märgilise tähendusega suurprojektide teostamise või sportlike saavutuste eest mis on avaldanud mõju Jõgevamaa üldisele tuntusele või oma valdkonna olulisele arengule.

6.1. Aastapreemia alampiir on 800 eurot ja ülempiir on 1 000 eurot.

6.2. Ettepanekuid aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

6.3. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada e-kirja teel jogevamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

6.4. Aastapreemiad määratakse ettepanekute alusel või omal algatusel.

6.5.  Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

6.6. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

6.7. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

6.8. Preemiad makstakse välja preemiad määranud ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

6.9. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

7.  Elutööpreemiad

Kultuurkapitali elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

7.1.  Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

7.2.  Ekspertgrupp võib määrata kord aastas ühe Kultuurkapitali elutööpreemia ja ühe ekspertgrupi elutööpreemia.

7.3.  Mõlema elutööpreemia suurus 2000 eurot.

7.4.  Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

7.5.  Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada e-kirja teel jogevamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

7.7.  Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

7.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

7.9.  Kultuurkapitali elutööpreemiad makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest ning ekspertgrupi elutööpreemia ekspertgrupi rahalistest vahenditest .

7.10. Preemia antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

8. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Jõgeva maakonnas.

8.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

8.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

8.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.

8.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

8.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

8.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jogevamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

8.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

8.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

8.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.

8.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

8.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09