Võrumaa ekspertgrupp

Võrumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Võrumaa ekspertgrupp toetab:
 • maakonna seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist; 
 • maakondlikke rahvakultuuri- ja spordiprojekte;
 • piirkondades toimuvaid üritusi, soodustatud on maakonna äärealad;
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda;
 • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis;
 • maakonna tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri- ja sporditegelaste püüdlusi enesetäiendusele (õpingud) ja -teostusele;
 • üle-eestiliselt, rahvusvaheliselt tunnustatud, maakonna eest võistlevate sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist ning spordivarustuse soetamist;
 • aasta jooksul kultuuri- ja spordielus silmapaistvate tulemustega esinenud tegijaid ning teenekaid kultuuri- ja sporditegelasi;
 • kohalike rahvariiete ostmist, valmistamist, kui on lisatud detailne materjalikulu ja hinda sisaldav kalkulatsioon ning edasine kasutamise kord;
 • valdade, linnade, maakondade vahelist kultuuri- ja spordikoostööd;
 • maakonnas toimuvate vabariiklike näituste, kontsertide, õpitubade ja võistluste korraldamist;
 • osavõttu rahvusvahelistest ja vabariiklikest konkurssidest juhul, kui taotleja on eelvalikus osutunud konkursi võitjaks ja esindab vastavalt Eestit või maakonda;
 • trükiste väljaandmist, millel on maakondlik - paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud;
Võrumaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1.  Projektitoetused

1.1. Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.

1.2. Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
 • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertide esinejate honoraride maksmist);
 • kasumit teenivaid projekte, kommertsüritusi;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamist;
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • kultuuri- või spordirajatiste ehitamist
 • ehituste ja ruumide renoveerimiskulusid ning sisustamist
 • halduskulusid
 • vara, inventari soetamist (st. kontoritehnika, -tarbed jms)
 • muusikakeskuste, kõlarite jms soetamist
 • (täiskasvanute) toitlustamiskulusid
 • riiete ostmist (va. rahvariided)
 • õpilasvahetusi
 • trükiseid, mis on suunatud väikesele huvigrupile

1.4. Projektitoetusi ei maksta:

 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras;

1.5. Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või  20. novembriks.

1.6. Taotlus peab sisaldama projekti tegevuskava ja ajakava, sündmuse toimumise aega ja kohta, sihtgruppi ja osasaajate prognoositavat arvu, tasakaalustatud eelarvet ning toetuse kasutamise perioodi.

1.7.Taotlusele tuleb lisada:

 • kirjastamise puhul käsikiri või selle koopia; mitteperioodilise trükise kirjeldus ja väljaande müügi- ja jaotusplaan
 • filmi puhul stsenaarium
 • tellimustöö või ostu puhul hinnapakkumine või muu kirjalik kokkulepe tellijaga/müüjaga
 • eraisikust taotleja puhul lühike elulookirjeldus
 • õppetoetuse puhul õppeasutuse tõend
 • soovituskiri, mis sisaldab soovitajapoolset sisulist põhjendust
 • muu informatsioon, mis annab täiendavat informatsiooni projekti rahastamise otsustamisel

1.8. Taotlemisel tuleb arvestada, et otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetuse kasutamisaeg ei tohi enne seda lõppeda.

1.9. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.10. Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

1.11. Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

2.  Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna silmapaistnud tegijaid nende juubelite puhul.
 
2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel vorumaa@kulka.ee.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

4. Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID

5.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.

5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
5.3. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
5.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Spordistipendium

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud
6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD  

7.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada maakonna kultuuri- ja spordiinimeste pühendumist tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

8.1. Ekspertgrupp määrab kord aastas kuni kümme aastapreemiat.
8.2. Aastapreemia suurus on 800 kuni 1 000 eurot.
8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
8.5. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile vorumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
8.6. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
8.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
8.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
8.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.10. Preemiad makstakse välja Võrumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
8.11. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Võru maakonnas.

9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile vorumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile vorumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09