Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise kord


  {1. ÜLDSÄTTED}

  {1.1. Regulatsiooni ala}

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) nõukogu stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2.  Nõukogu eesmärgid}

  Kultuurkapitali nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise.

  {1.3. Taotlemise vorm ja viis}

  Kultuurkapitali nõukogule taotlusi esitada ei saa. Sihtkapitalid ja ekspertgrupid saavad neile esitatud taotluse edasi saata nõukogule, arvestades käesolevas korras sätestatud tingimusi. Nõukogu rahastatud programmidele tuleb vormikohane taotlus esitada e-kulka kaudu, kui programmi statuudis ei ole sätestatud teisi. 

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise tähtaeg}

  Nõukogu rahastatud programmile tuleb taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.  

  {1.6. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.6.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.6.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;

  1.6.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.6.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.6.5. muudel käesolevas korras sätestatud alustel.

  {1.7. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.7.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.7.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.8. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 1407/201 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“. 

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Kultuurkapitali nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamist ning sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamist.

  2.1.2. Kultuurivaldkondade vaheliste (rohkem kui ühte valdkonda hõlmavate) ning valdkondlike suurprojektide puhul on taotluse edasi saatmise tingimuseks sihtkapitali või ekspertgrupi poolt eraldatud toetus vähemalt 50% ulatuses summast, mis sihtkapitali või ekspertgrupi hinnangul oleks esitatud taotluse alusel sihtkapitali või ekspertgrupi ja nõukogu poolt eraldatav toetuse summa kokku. Sihtkapitalid ja ekspertgrupid saavad esitada nõukogusse ainult neid projekte, mille Kultuurkapitalilt küsitud toetuse summa kokku on vähemalt 10 000 eurot. Kui nõukogu ei eralda projektile toetust taotletud ulatuses, on nõukogul õigus taotlus sihtkapitalile või ekspertgrupile tagasi saata tehtud otsuse ümber vaatamiseks.

  2.1.3. Kultuurkapitali nõukogu võib algatada ja rahastada kultuurielu rikastavaid projekte, mis otseselt ei ole seotud ühegi Kultuurkapitali poolt toetatava valdkonnaga. Sellisel juhul ei ole nõutud sihtkapitali või ekspertgrupi osaline toetus projektile.  

  {2.2. Nõukogu Traducta programmi toetused}

  2.2.1. Traducta programmi eesmärk on toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

  2.2.2. Traducta programmi statuut käesoleva korra lisa 1.

  2.2.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Traducta programmi toetusi vastavalt programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.3. Nõukogu Avatud Eesti Raamatu programmi toetused}

  2.3.1. Avatud Eesti Raamatu (AER) programmi eesmärk on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Avatud Eesti Raamatu sarjas.

  2.3.2. AER programmi statuut on käesoleva korra lisa 2.

  2.3.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab AER programmi toetusi vastavalt programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.4. Nõukogu Hieronymus programmi toetused}

  2.4.1. Hieronymus programmi eesmärgiks on toetada eesti kultuurile oluliste klassikaliste ilukirjanduse teoste eesti keelde tõlkimist, nende toimetamist, kommenteerimist ja saatesõnastamist ning nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Hieronymuse sarjas.

  2.4.2. Hieronymus programmi statuut on käesoleva korra lisa 3.

  2.4.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Hieronymus programmi toetusi programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.5. Elutöötoetused}

  2.5.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutöötoetusi sihtkapitalide ja ekspertgruppide esitatud ettepanekute alusel teenekatele loome- või spordiinimestele.

  2.5.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.

  2.5.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Õppejõudude loometegevuse toetamise stipendium}

  3.1.1. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada avalik-õiguslike ülikoolide ning riigi rakenduskõrgkoolide (edaspidi kõrgkoolid) kunstide ja rahvakultuuri loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi loomeerialasid õpetavate kõrgkoolide konkurentsivõimet ja edukat akrediteerimist.

  3.1.2. Õppejõudude loometegevuse toetamiseks stipendiumide maksmise alused ning taotlemise tingimused on käesoleva korra lisa 4.

  3.1.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab õppejõudude loometegevuse toetamiseks stipendiume vastavalt punktis 3.1.2. sätestatud korrale.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord koos selle juurde kuuluvate lisadega on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 2/2024-S09, 27.märts 2024. a. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Nõukogusse otse taotlusi esitada ei saa.