Korrastati Kultuurkapitali raha jagamise põhimõtteid

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 30. juuni koosolekul kõigi sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning Avatud Eesti Raamatu (AER) ja Hieronymuse tõlkeprogrammide raha jagamise kordade muudatused. 


„Kultuurkapitali raha jagamise kordades tehti mitmeid olulisi muudatusi ning seepärast palume enne augusti vooru taotluste esitamist need tähelepanelikult üle lugeda. Soovimegi taotlejatele südamele panna, et seda oleks vajalik teha  enne igat taotluse esitamist, sest aeg-ajalt tehakse kordades ka väiksemaid muudatusi või täiendusi. Valdkondade eksperdid hindavad pidevalt oma valdkonna vajadusi ning neil on võimalik operatiivselt raha jagamise kordi oma teadmistele tuginedes paremaks ja õiglasemaks kohendada,“ selgitas Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

 

Olulisimad muudatused tehti loometöötoetuse ning stipendiumide taotlemise ja eraldamise põhimõtetes.


Kui varasemalt sai loometöötoetusi taotleda ka juriidiline isik, et need siis loojatele välja maksta, siis alates 2021 augusti taotlusvoorust saab üldjuhul loometöötoetust taotleda ainult füüsiline isik iseendale (helikunsti sihtkapitalis jätkuvad arutelud sügisel ja näitekunsti sihtkapitali raha jagamise korras hakkab muudatus kehtima alates novembrist).

 

Muudatused on vajalikud, et tagada loomeinimestele õiglane tasustamine. Kultuurkapitali maksuvaba stipendium või loometöötoetus ei taga loovisikule sotsiaalseid garantiisid, sest neid ei saa seaduste raamistikus käsitelda palgatööna. Kui loomingulisel projektil on tellija ja seda ei tee looja iseenda arenguks, soovitame teha Kultuurkapitalile projektitoetuse taotlus ja arvestada projekti kuludeks ka tegijate tööjõumaksud.


Kultuurkapitali loometöötoetuste eraldamise eesmärk on võimaldada loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos. See laieneb veelgi etenduskunstide valdkonnas, kus toetuse eraldamise eesmärk on võimaldada pühenduda autori- või esitajaõigustega kaitstava teose loomise ettevalmistusele (sellega kaasnevale loomingulisele või teaduslikule tegevusele).

 

Sarnased muudatused hakkavad kehtima ka loominguliste, interpreedi- ja erialastipendiumide taotlemise puhul, mida saab nüüd samuti  taotleda vaid füüsiline isik iseendale. Loominguline stipendium eraldatakse füüsilisele isikule loomingulise tegevuse soodustamiseks, tema teadmiste ja oskuste omandamiseks või võimete arendamiseks. Stipendiumiga ei saa tasustada mingit tegevust, nt taotleda stipendiume mõnes projektis osalejatele.


Näiteid muudatustest:

Näitekunsti valdkonna residentuuristipendiumide osas otsustati, et neid  saavad taotleda nii füüsilised isikud iseendale kui ka residentuure avaliku konkursi alusel korraldavad asutused stipendiumide edasi maksmiseks füüsilistele isikutele.

 

Harjumaa ekspertgrupi poolt toetatud dirigendistipendiumi saavad edaspidi taotleda maakondlike muusikakollektiivide dirigendid üksnes iseendale ning Viljandimaa ekspertgrupi poolt toetatud tippsportlase stipendiumit samuti füüsilised isikud iseendale. Eraldi on reguleeritud spordi valdkonna stipendiumid noortele, kus taotlejaks saab olla vastav spordialaliit või -ühendus.

 

Juhime veel ka tähelepanu sellele, et projektide puhul tuleb esitada üks terviklik taotlus kogu projekti kohta, st eelarvesse tuleb märkida ka projektis osalejate tasud. Palume projektitoetuste taotlusi mitte nö tükeldada – projektis osalejale tehtavad maksed on käsitletavad töötasuna, seega ei saa füüsiline isik taotleda endale nt stipendiumi mõnes projektis osalemiseks. Projekti läbiviijal tuleb sõlmida projektis osalejatega lepingud ning maksta tasud ja sõlmitud lepingu iseloomust lähtuvalt ka vajalikud maksud (Kultuurkapital ei ole projekti läbiviija, vaid projekti toetaja).

 

Lisaks, kui loometöö tulemusel tekib loome- või kunstiteos, tuleb enamasti esitada Kultuurkapitalile kinnitus selle valmimise kohta (nt kinnituskiri , raamatueksemplari(de) esitamine jne). Ekspertkomisjonid võivad seada toetuste välja maksmiseks eraldi maksetingimused (nt makstakse eraldus välja pärast loometöö valmimist või tehakse väljamaksed mitmes osas). Need tingimused on kirjas teie toetuslepingutes. Lugege kindlasti ka lepingud enne allkirjastamist üle. Kui maksetingimus on seotud kindla kuupäevaga, tuleb töö viibimisel esitada perioodi pikendamise (lepingu muutmise) avaldus.

 

Enamikes raha jagamise kordades tehti lisaks eelmainitule ka teisi muudatusi (kaasa arvatud toetuste/stipendiumide piirmäärade osas). 30. juunist 2021 kehtivate raha jagamise kordadega saate tutvuda Kultuurkapitali kodulehel. Muudatused on kordades märgitud kuupäevaliselt: (muudetud 30.06.2021).

 

Rõhutame veel, et palume kindlasti taotluse esitamise eel tutvuda vastava valdkonna, maakonna ja/või programmi raha jagamise korraga.

Muudeti ka kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuuti.  Taotluste esitamise viimane päev on 23. august.

 

Täname teid, head taotlejad, mõistva suhtumise  ja rahuliku koostöö eest! Oleme hea meelega valmis teid aitama ja nõustama, võtke meiega julgesti ühendust.

 

Head süvenemist, aga ärge unustage ka suve nautida!