Ida-Virumaa ekspertgrupp


Soovitusi taotlejatele

Ida-Virumaa  ekspertgrupp eraldab projektitoetusi esmajärjekorras maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamiseks ning läbiviimiseks.

Spordiüritustest toetame Ida-Virumaal korraldatavaid maakondlikke, vabariiklikke ning rahvusvahelisi võistlusi ja turniire, samuti Eesti meistri- ja karikavõistlusi ning omavalitsuste lahtisi võistlusi. Ida-Virumaa meistrivõistluste korraldamisel toetame  Ida-Virumaa Spordiliitu üldkoordineeriva organisatsioonina.

Jätkuvalt toetame maakonna jaoks kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist, aitame soetada kohalikke rahvariideid juriidilistele isikutele, üksikjuhtudel toetame  maakonna kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist. Oodatud on taotlused uute ja perspektiivikate, laia kõlapinda omavate sündmuste ja projektide läbiviimiseks.  

Juhime tähelepanu, et 1. jaanuarist 2015 kehtima hakanud korra kohaselt on nüüd võimalik esitada taotlusi  ka tunnustuspreemiatele, mida on võimalus määrata neli korda aastas füüsilistele isikutele. Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

Lisaks on ekspertgrupil võimalik välja anda loomingulisi stipendiume , mille suurus on kuni 500 eurot ja mille määramisega võimaldatakse loomeinimestel pühenduda loomingulistele tegevustele. Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud ja taotlus peab sisaldama loomingulise tegevuse plaani stipendiumi perioodil ning elulookirjeldust (loominguline CV).

Iga aasta 20. veebruariks ootame taotlusi spordistipendiumile „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“. Ekspertgrupp määrab 600 euro suuruse stipendiumi kuni 15 noorsportlasele.

 Täpsemalt ekspertgrupi projektitoetuste, preemiate ja stipendimide määramise korrast saab lugeda http://kulka.ee/ekspertgrupid/ida-virumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord.

 

NB! Ekspertgrupp eelistab

·        põhjalikult lahtikirjutatud  projekte, kus on ära märgitud sündmuse toimumise, aeg, koht eesmärk,  osalejate sihtgrupp ja prognoositav arv, planeeritav kava, tasakaalustatud eelarve.

·        projekte, mille teostumisest saab osa võimalikult palju inimesi;

  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumised, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega.

 Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25%    projekti kulude kogumahust.

Juunis määrab uus ekspertgrupi koosseis 2015. aasta II jaotuse toetused ,preemiad ja stipendiumid. Ekspertgrupp vaatab  üle ka kehtiva toetuste jaotamise korra ning viib vajadusel sisse muudatused. Kõikidest muudatustest anname teada oma kodulehel.

Infot taotlemise kohta annab ekspertgrupi kontaktisik Angela Rätsep – 53 40 8434, idavirumaa@kulka.ee.

Maakonna kultuuri- ja sporditegelased ning loovisikud!

Olete oodatud oma tegevustele toetust küsima.

Ootame uusi taotlusi juba 20. maiks!