Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks esita:  

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul)
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
 • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks
 • draamateose lavastamise puhul välisteatri või -festivali põhjenduskiri
 • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri
 • autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks taotluse  esitanud tõlkijale

Tõlkekatkendi tõlkimise toetuse taotlemiseks esita:

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
 • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
 • originaali koopia
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks esita:

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul)
 • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
 • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks
 • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt
 • trükikoja hinnapakkumine

Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta