Traducta programmi statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Traducta on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijale ja väliskirjastustele. Programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta.

  Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Traducta programmi loometöötasude ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ja taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud Traducta programmi statuut). Käesolev statuut on lisa 1 „Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise korra“ punkti 2.2.2. täitmiseks. Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras.

  {1.2. Programmi eesmärk}

  Traducta programmi eesmärgiks on toetada eesti väärt- ja lastekirjanduse tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Traducta programmi raames eraldab Kultuurkapitali nõukogu loometöötasu ja projektitoetusena teose väljaandmistoetust vastavalt Traducta komisjoni otsustele.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Teose väljaandmistoetust saab taotleda välismaa juriidiline isik ning loometöötasu füüsiline isik iseendale.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu või e-kirja teel aadressil traducta@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. Eralduste kasutamine}

  2.1. Tõlkija loometöötasu kasutatakse tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata).

  2.2. Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid. Traducta programm ei toeta tõlkimist läbi teiste keelte, v.a erandjuhtudel. Erandjuhtude üle otsustab Traducta ekspertkomisjon.

  3. Taotlemine

  {3.1. Tõlkija loometöötasu taotlemisel}

  tuleb Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul)
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
  • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  {3.2. Tõlkija loometöötasu taotlemisel näitekirjandusliku teose tõlkimiseks}

  tuleb Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul)
  • originaalteose täistekst
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
  • välisetendusasutuse põhjenduskiri
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  {3.3. Tõlkija loometöötasu taotlemisel katkendi tõlkimiseks}

  tuleb Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud

  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
  • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
  • originaali koopia
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  {3.4. Teose väljaandmistoetuse taotlemisel}

  tuleb Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

  • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul)
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
  • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping
  • kirjastuse viimane kataloog

  3.4.1. Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.

  3.4.2. Toetuse maksimumsumma on üldjuhul 2000 eurot.

  {4. Eralduste tegemine}

  4.1. Loometöötasude ja projektitoetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).
  4.2. Komisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.
  4.3. Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.
  4.4. Tõlkija loometöötasu ega teose väljaandmistoetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.
  4.5. Taotlejale teatatakse otsusest kirjalikult üldjuhul kaks kuud pärast taotlemise tähtaega.

  {5. Lepingu sõlmimine}

  5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötasu saajaga või väliskirjastusega.
  5.2. Lepingus (v.a tõlkekatkendi tõlkija loometöötasu puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:

  • tagada trükises Eesti Kultuurkapitali Traducta programmi toetuse äramärkimine tõlke sihtkeeles järgmises sõnastuses: "Selle raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali programm Traducta" (inglise keeles: "This book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme.", millele tuleb lisada logo); 
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile viis trükise eksemplari.

  5.3. Eesti Kultuurkapitalile esitatud trükise eksemplaridest neli loovutatakse erialastele organisatsioonidele järgnevalt:

  • Eesti Rahvusraamatukogule üks eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;
  • Eesti Kirjandusmuuseumile üks eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;
  • Eesti Kirjanduse Teabekeskusele kaks eksemplari (v.a lastekirjanduse valdkonda kuuluvad teosed) säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks;
  • Eesti Lastekirjanduse Keskusele kaks eksemplari lastekirjanduse valdkonda kuuluvast teosest säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks.


  {6. Väljamaksete tingimused}

  6.1. Eralduse väljamaksmise tingimuse(d) määrab Traducta komisjon.

  6.2. Tõlkija loometöötasu makstakse üldjuhul välja järgnevalt:

  • 60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud
  • 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkapitali kantseleisse
  Kui kirjastus lõpetab oma majandustegevuse enne tõlke vastu võtmist või teose ilmumist, makstakse loometöötasu välja maksmata osa välja pärast seda, kui Eesti Kirjanduse Teabekeskus on tõlke vastu võtnud ja selle heaks kiitnud.

  6.3. Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.

  6.4. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid eralduste väljamaksmise tingimustes.

  6.5. Väljamakse tingimused täpsustatakse lepingus.


  LÕPPSÄTTED

  Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024. Enne käesoleva statuudi rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud statuudis sätestatud taotlemise tingimusi.