Eraldusotsuste tegemine


Taotluse hindamisel võtame arvesse:
  • eestikeelse originaalteose kirjanduslikku kvaliteeti
  • kirjastaja staatust (kataloog, erialavaldkond, turundustegevus, erihuvi tõlkimise vastu, toimetamise rangus jne)
  • tõlkija tasu (sõlmitud lepingu järgi)
  • tõlkija kvaliteeti (varasemad Traducta toetused, muud tõlked ja eesti keelest tõlkimise kogemus konkreetses kirjanduslikus vormis)
  • tõlke kvaliteeti (lõplik tõlge, mille jaoks toetust taotletakse, peab stiililt, vaimult ja sisult vastama originaaltekstile)
Toetatakse ainult varem avaldamata teoseid.

Otsustest teatatakse taotlejatele e-posti teel ligikaudu kaks kuud pärast taotluste esitamise tähtaega. Otsused avaldatakse ka Eesti Kultuurkapitali kodulehel. Otsuseid taotlejatele ei põhjendata.

Juhul kui on tehtud eraldus, edastatakse taotlejale loometöötasu või projektitoetuse leping. Taotleja peab lepingu allkirjastama ja Kultuurkapitalile tagastama.